تیم هومان

حسین حائری

حسین حائری ، مدیر عامل

تحصیلات : کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه تفرش ، کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران – عضو شورای اصلی انجمن علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
س
وابق کاری: مدیر شرکت از سال 98 – مدیر مجموعه آموزشی کارمان
تخ
صص و زمینه کاری : بازاریابی – مدیریت منابع انسانی و کارآموزی – سرمایه گذاری – مدیریت کسب و کار
ارتباط : haeri@hoomaan.org

محمدرضا طالبی - هومان

محمدرضا طالبی ، مدیر مالی

تحصیلات : کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه تفرش ، کارشناسی ارشد MIS دانشگاه خواجه نصیر 
س
وابق کاری: مدیر مالی شرکت از سال 98 – مدرس دوره های مالی کارمان و دانشگاه تهران – کارشناس اقتصادی شرکت حامیان صنعت کیمیا
تخصص و زمینه کاری : بازارهای مالی (بورس – فارکس) – امکان سنجی اقتصادی – مدیریت مالی
ارتباط : talebi@hoomaan.org

سهیل فهیمی

سهیل فهیمی ، کارشناس بازارهای مالی

تحصیلات : کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه تفرش 
س
وابق کاری:  مدرس دوره های مالی کارمان
تخصص و زمینه کاری : بازارهای مالی
ارتباط : fahimi@hoomaan.org